Cờ Vàng trên xe

 

Cờ Vàng trên một chiếc xe ở California - Hoa Kỳ

 

Hoan hô anh Ngô Kỷ

Muốn đánh Trung cộng thì phải diệt Việt cộng. Muốn diệt Việt cộng thì phải dẹp Việt gian.           lyhuong.net@gmail.com