Bảng số xe cờ Vàng

 

Cờ vàng trên bảng số xe ở tiểu bang Victoria, Úc Châu

 Hoan hô anh Nguyễn Thế Phong - Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu

Muốn đánh Trung cộng thì phải diệt Việt cộng. Muốn diệt Việt cộng thì phải dẹp Việt gian.           lyhuong.net@gmail.com