Cờ Vàng ở NSW

 

Cờ Vàng trên xe ở NSW, Úc Châu

 

Cờ Vàng ngạo nghễ tung bay trên khách sạn ở NSW, Úc Châu

 

Hoan hô NSW

Muốn đánh Trung cộng thì phải diệt Việt cộng. Muốn diệt Việt cộng thì phải dẹp Việt gian.           lyhuong.net@gmail.com