Cờ Vàng trên nóc nhà ở Quận Cam

 

Cờ Vàng sơn trên nóc nhà của một cư dân ở Quận Cam, Hoa Kỳ

  

Hoan hô California!

Muốn đánh Trung cộng thì phải diệt Việt cộng. Muốn diệt Việt cộng thì phải dẹp Việt gian.           lyhuong.net@gmail.com