Thi viết về Người Tỵ Nạn Việt Nam

 

 

CUỘC THI VIẾT/VIDEO CLIP VỀ NGƯỜI TỴ NẠN VIỆT NAM 2017

CUỘC THI NÀY LÀ GÌ?

Cuộc thi viết/Video clip về Người Tỵ Nạn Việt Nam là một phần trong Dự Án Viện Bảo Tàng để thu thập và bảo tồn những câu chuyện, dữ kiện mà người tỵ nạn Việt Nam ở Úc đã từng trải qua, các sự kiện lịch sử, những thử thách và kinh nghiệm sống trong quá trình định cư của người Việt tỵ nạn vào cuối thập niên 70 và trong thập niên 80.  Những tác phẩm chọn lọc sẽ được trưng bày tại phòng triển lãm kỷ niệm 40 năm người Việt tỵ nạn định cư tại Úc.

Cuộc thi dành cho tất cả học sinh lớp 10 đến lớp 12 tại các trường trung học trên toàn tiểu bang Victoria vào năm 2017. Hạn chót nộp bài dự thi là ngày 30 tháng 12 năm 2017.  Giải thưởng cho ba học sinh có điểm cao nhất và một giải khuyến khích như sau:

Giải nhất:         $400 + 1 cuốn hồi ký của Quỳnh Đào "The Beauty That Remains"
Giải nhì:         $300 + 1 cuốn hồi ký của Quỳnh Đào "The Beauty That Remains"
Giải ba:        $200  + 1 cuốn hồi ký của Quỳnh Đào "The Beauty That Remains"
Giải khuyến khích     $100 + 1 cuốn hồi ký của Quỳnh Đào "The Beauty That Remains"

LÀM THẾ NÀO ĐỂ DỰ THI?

Tác phẩm dự thi có thể viết hoặc thâu bằng tiếng Anh hay tiếng Việt và chọn một trong hai đề tài sau đây:

1.    HÀNH TRÌNH ĐI TÌM TỰ DO -  Học sinh nghiên cứu và phỏng vấn cha mẹ, ông bà hay người thân về hành trình đi tìm tự do của họ.

Tác phẩm dự thi có thể đề cập đến những câu hỏi như:

•    Tại sao họ có thể hy sinh đến tính mạng để tìm tự do?
•    Cuộc hành trình của họ như thế nào?

2.    NGƯỜI VIÊT ĐỊNH CƯ Ở ÚC VÀO CUỐI THẬP NIÊN 70 ĐẾN THẬP NIÊN 80 -  Học sinh nghiên cứu và phỏng vấn cha mẹ, ông bà hay người thân về những kinh nghiệm di cư trong thời gian đầu ở Úc vào cuối cuối thập niên 70 và thập niên 80.

Tác phẩm dự thi có thể đề cập đến những câu hỏi như:

•    Những thử thách họ phải đối mặt trong thời gian đầu ở Úc và cách họ vượt qua
•    Những tác động của cộng đồng người Việt đối với xã hội Úc

Học sinh có thể nộp các bài dự thi theo một trong các thể loại sau:

•    Luận văn: khoảng 1000 chữ (số chữ không bao gồm tài liệu tham khảo hoặc chú thích cuối trang)
•    Viết truyện: khoảng 1000 chữ (số chữ không bao gồm tài liệu tham khảo hoặc chú thích cuối trang)
•    Thu âm/thu hình video clip (tối đa 10 phút)

Các học sinh được khuyến khích sử dụng nguồn tin từ các cuộc phỏng vấn, về kinh nghiệm của cha mẹ, ông bà, bạn bè hoặc người thân, các phương tiện truyền thông và các nghiên cứu cá nhân thực hiện trên mạng hoặc sử dụng các tài liệu sách báo tại các thư viện địa phương. Tất cả các tài liệu tham khảo phải được công nhận và phải chú thích rõ ràng.

Tất cả các tác phẩm dự thi phải được gửi qua email kèm với đơn dự thi (Competition Entry Form) trước 11:59 tối ngày 30 tháng 12 năm 2017.

Tác phẩm thu thanh/thu hình video clip phải được nộp dưới dạng điện tử hoặc tải lên YouTube và cung cấp URL.

Tác phẩm thu thanh/thu hình video clip phải được kèm theo một văn bản ngắn để trả lời các câu hỏi sau:

•    Nghiên cứu được thực hiện như thế nào?
•    Tại sao chọn thể loại này để dự thi?
•    Thể loại được chọn liên quan đến nghiên cứu và chủ đề như thế nào?
•    Kết luận về chủ đề này là gì?

TIẾN TRÌNH LỰA CHỌN

Giai đoạn 1

Tác phẩm thu thanh/thu hình video clip sẽ được đánh giá dựa trên những điều sau đây:

•    Liên quan đến chủ đề và dựa trên kinh nghiệm sống thực - 40%
•    Chất lượng nghiên cứu với các bằng chứng, hình ảnh, video - 40%
•    Trình bày - 20%    

Các bài viết được đánh giá dựa trên những điều sau đây:

•    Liên quan đến chủ đề và dựa trên kinh nghiệm sống thực - 35%
•    Chất lượng nghiên cứu - 35%
•    Chất lượng viết - 30%

Giai đoạn 2 – Học sinh thắng giải sẽ được liên lạc vào tháng Giêng năm 2018.

Giai đoạn 3 - Các tác phẩm thắng giải sẽ được trưng bày tại Hội Chợ Tết Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria (VCA) và lễ trao giải thưởng cũng sẽ được tổ chức tại Hội Chợ Tết Tháng Hai 2018.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GỞI BÀI DỰ THI?

Hoàn tất mẫu đơn dự thi và gởi kèm với tác phẩm dự thi của bạn qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CẦN THÔNG TIN THÊM XIN LIÊN LẠC

Trang web:  http://www.lyhuong.net/uc/
Điện thư:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại:   Cô Như Hoàng Nguyễn (Đề án Viện Bảo Tàng)   0402 516 520

ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1.    Học sinh phải đang học lớp 10 đến lớp 12 tại các trường trung học trong tiểu bang Victoria, niên khóa 2017.
2.    Tác phẩm dự thi phải do chính của học sinh thưc hiện và không có sự trợ giúp quá mức từ các học sinh khác, giáo viên hoặc các thành viên gia đình.
3.    Học sinh tham dự cuộc thi phải khẳng định rằng tác phẩm của họ không vi phạm bản quyền hiện có.  Tác phẩm vi phạm bản quyền KHÔNG hội đủ điều kiện.
4.    Học sinh tham dự cuộc thi phải đồng ý tác phẩm của họ có thể được quảng bá trong cộng đồng và truyền thông báo chí liên quan đến cuộc thi.
5.    Quyết định của ban chấm thi là quyết định cuối cùng và sẽ không có sự thông tin liên lạc nào sau đó. Với số lượng lớn của các tác phẩm dự thi, ban tổ chức sẽ không trả lời riêng lẻ cá nhân.

 ---
2017 VIETNAMESE REFUGEE STORY COMPETITION

WHAT IS IT?


The Vietnamese Refugee Story Competition is part of the Museum Project which aims to collect and preserve real life stories and history events relating to the arrival and settlement of Vietnamese Boat People in Australia in the late 1970's and 1980's.  Successful entries will be displayed at the exhibition to commemorate the 40th anniversary of the Vietnamese refugee settlement in Australia.

The Competition is open to all year 10 to year 12 students in secondary schools across Victoria in 2017.  Students are invited to submit entries to the competition before 30 December 2017.  The prizes for the top three entries plus one encouragement prize will be as follows:

1st prize:  $400 + 1 copy of Quynh Dao's memoir "The Beauty That Remains”
2nd prize $300 + 1 copy of Quynh Dao's memoir "The Beauty That Remains”
3rd prize $200 + 1 copy of Quynh Dao's memoir "The Beauty That Remains”
Encouragement prize $100 + 1 copy of Quynh Dao's memoir "The Beauty That Remains”

HOW DO I ENTER?

Entries can be in English or Vietnamese, and should address one of the following themes:

1.    JOURNEY TO FREEDOM -  Students to research and interview their parents, grandparents or relatives on their journeys to freedom.

The entry may explore questions such as:

•    Why they risked their life for freedom?
•    What was their journey like?

2.    EARLY VIETNAMESE REFUGEE SETTLEMENT IN AUSTRALIA – Students to research and interview their parents, grandparents or relatives on their settlement experience in Australia during the late 70's and 80's.

The entry may explore questions such as:

•    The challenges they faced and how they overcame them
•    What impact has the Vietnamese community made to Australian society?

Entries can be in ONE of the following formats:

•    Essay of 1000 words (word count does not include references or footnotes)
•    Story of up to 1000 words (word count does not include references or footnotes)
•    Audio-visual video clip (maximum 10 minutes)

Students are encouraged to source material from interviews about experiences of parents, grandparents, friends or relatives, media sources and individual research conducted online and/or using non-electronic sources such as those found at local libraries.   All sources must be acknowledged and the bibliography preferably annotated.

All applications and Competition Entry Form must be submitted via email, and must be received by 11:59pm 30 December 2017.

Audio-visual video clip should be provided as an electronic file or uploaded to YouTube and provide an URL.

Audio-visual video clip entries MUST be accompanied by a written statement that answers the following questions:

•    How was the research conducted?
•    Why was this format chosen?
•    How does the format relate to the research and the themes?
•    What are the conclusions on the theme?

SELECTION PROCESS

Stage 1- Audio-visual Video Entries will be assessed based on the following:

•    Relation to the above themes and based on real life experience - 40%
•    Quality of research with evidence artefacts, photos, videos - 40%
•    Presentation - 20%

Writing entries will be assessed based on the following:

•    Relation to the above themes and based on real life experience - 35%
•    Quality of research with evidence  - 35%
•    Quality of writing - 30%

Stage 2 – Successful students will be contacted in January 2018.

Stage 3 – Successful entries will be displayed at the VCA Tet Festival and the award ceremony will be held at the Tet Festival February 2018.

WHERE DO I SEND MY ENTRY?

Complete the entry form attached and send it with your entry by email to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ENQUIRIES AND MORE INFORMATION

For more information visit:  http://www.lyhuong.net/uc/

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telephone – Ms Nhu Hoang Nguyen (The Museum Project):  0402 516 520

CONDITIONS OF ENTRY

1.     The student must be enrolled for Year 10 to Year 12 in a Victorian registered school in 2017.

2.     The entry must be substantially the student’s own work and have no over assistance from other students, teachers or family members.

3.     By entering the competition, students affirm that their entries do not infringe any existing copyright.  A student’s entry that does infringe copyright will NOT be eligible.

4.     By entering the competition you are agreeing that your entry can be used for publicity purposes relating to the competition.

5.     The selection panel’s decision is final and no correspondence will be entered into. Given the large number of entries expected, individual student feedback will not be available.


 

 

 

 

Muốn đánh Trung cộng thì phải diệt Việt cộng. Muốn diệt Việt cộng thì phải dẹp Việt gian.           lyhuong.net@gmail.com